20. ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน”

การใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย พบว่า มีการใช้ไฟฟ้า และความร้อนที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ โดยใน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 12,725 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ร้อยละ 8.47 ที่มีการใช้พลังงานทดแทน 11,731 พันตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ ทั้งนี้ การใช้ไฟฟ้าและความร้อนที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน มีปริมาณ 2,939 และ 7,669 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ ตามลำดับ ส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย เอทานอล มีปริมาณการใช้ 782 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และไบโอดีเซล มีปริมาณการใช้ 1,335 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ

ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน เดือนมกราคม-ธันวาคม ระหว่าง พ.ศ. 2559-2561

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2562)

 

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562